Poszukujesz pracy?

ver. 24.07.2019
REGULAMIN PRACA.NET
§1
Definicje
1. Operator - POLMARKET.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, z siedzibą w Zielonej Górze (65-137) przy ulicy Poznańskiej 20B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000742570, numer NIP: 9731059426. 2. Serwis - internetowy serwis z Ogłoszeniami pod nazwą PRACA.NET, prowadzony przez Operatora, przeznaczony do publikowania i przeglądania Ogłoszeń pracy, udostępniony pod adresem https://praca.net. 3. Ogłoszenie - sporządzona i opublikowana przez Pracodawcę w Serwisie treść, której przedmiotem jest objęcie Stanowiska i zaproszenie do zawarcia umowy pracy, zlecenia, itp., na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Stanowisko - oferowane przez Pracodawcę miejsce pracy z określonym zakresem obowiązków. 5. Pracodawca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Pracodawcy.
6. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika.
7. Internauta - osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu i nie założyła Konta. 8. Konto Użytkownika - część Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin. 9. Konto Pracodawcy - część Serwisu, która umożliwia Pracodawcy wykonywanie czynności w ramach Serwisu, w zakresie uprawnień przyznanych przez Regulamin. 10. Konto - zarówno Konto Użytkownika, jak i Konto Pracodawcy. 11. Aplikacja – program dostępny dla urządzeń mobilnych z system Android lub iOS, umożliwiający korzystanie z Serwisu bez konieczności korzystania z przeglądarki internetowej.
§2
Korzystanie z Serwisu
1. Dostęp do Serwisu wymaga korzystania z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w przeglądarkę internetową. 2. Pracodawca sporządzą treść Ogłoszenia samodzielnie, zgodnie ze stanem rzeczywistym i odpowiada w całości za opublikowaną treść. Ogłoszenie nie może naruszać przepisów prawa, w tym dóbr osobistych innych osób czy też ich praw autorskich. 3. Przed umieszczeniem zdjęcia w Ogłoszeniu, Pracodawca winien upewnić się, czy użycie zdjęcia nie narusza praw autorskich innych osób. Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu zdjęć opatrzonych znakiem towarowym, znakiem wodnym lub innym dodatkowym oznaczeniem do których wykorzystania Pracodawca nie jest uprawniony.
ver. 24.07.2019
4. Użytkownik po zalogowaniu ma możliwość aplikowania na Stanowisko będące przedmiotem Ogłoszenia. 5. Internauta jest uprawniony do korzystania z dostępnego w Serwisie kalkulatora wynagrodzeń, a także do przeglądania Ogłoszeń bez możliwości aplikowania na Stanowiska. 6. Pobieranie, edytowanie, publikowanie i korzystanie na jakichkolwiek innych polach eksploatacji z udostępnionych w Serwisie zawartości bez zgody Operatora, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, naruszając interesy Operatora oraz powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. 7. Zabrania się pozyskiwania zasobów Serwisu w celu ich dalszego wykorzystywania, za pośrednictwem oprogramowania do web scrappingu lub web parsingu. Zezwala się na niniejsze działanie wyłącznie w sposób wskazany przez Operatora w Serwisie. 8. Wszelkie opłaty wynikające z korzystania z Serwisu zostały określone w Załączniku V Regulaminu. 9. W przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
§3
Konto Użytkownika i zawarcie umowy
1. Konto Użytkownika można utworzyć: a) wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulaminu i aktywując Konto Użytkownika otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail; b) za pośrednictwem swojego konta w serwisie Facebook; 2. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów. 3. Z chwilą utworzenia Konta Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Użytkownik może założyć i korzystać tylko z jednego Konta Użytkownika w Serwisie. 5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto Użytkownika i tym samym wypowiedzieć umowę z Operatorem korzystając z opcji „Usuń Konto” w Koncie Użytkownika, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem, na adres: pomoc@praca.net. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi. 6. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §3 ust. 3 umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do Regulaminu. 7. Użytkownik korzystając z Konta ma możliwość m.in.: a) aplikowania na Stanowiska będące przedmiotem Ogłoszeń Pracodawców, b) edycji danych Konta Użytkownika, c) tworzenia lub importowania (w tym z MojeCV.pl) portfolio lub CV, d) tworzenia listy obserwowanych Ogłoszeń, e) tworzenia listy obserwowanych Pracodawców, f) zmiany hasła do Konta Użytkownika,
g) usunięcia Konta Użytkownika.
ver. 24.07.2019
8. Użytkownik ma możliwość resetu hasła do Konta Użytkownika wybierając opcję „Zresetuj hasło” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem Użytkownika adres e-mail, Użytkownik powinien wybrać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta Użytkownika. 9. Użytkownik chcąc usunąć Konto Użytkownika może skorzystać z jednego ze sposobów: a) Usunięcie Konta Użytkownika po zalogowaniu - Użytkownik powinien zalogować się do swojego Konta i wybrać zakładkę Ustawienia Konta, a następnie ponownie wpisać hasło i kliknąć opcję „Usuń Konto”. Ostatnim etapem jest kliknięcie w link potwierdzający usunięcie Konta Użytkownika, wysłany we wiadomości na adres e-mail powiązany z Kontem Użytkownika; b) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w §3 ust. 5; c) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazane w §3 ust. 6. 10. Konto Użytkownika zostaje usunięte natychmiast po kliknięciu przez Użytkownika w link wskazany w §3 ust. 9 a). Operator ma 14 dni na usunięcie Konta Użytkownika po otrzymaniu oświadczeń wskazanych w §3 ust. 5 lub ust. 6. Usunięcie Konta Użytkownika wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, m.in obserwowanych Ogłoszeń i utworzonych w Koncie Użytkownika CV.
§4
Konto Pracodawcy i zawarcie umowy
1. Konto Pracodawcy można utworzyć wypełniając formularz rejestracyjny, akceptując Regulaminu i aktywując Konto Pracodawcy otwierając link aktywacyjny przesłany na podany w formularzu adres e-mail. 2. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych czynności tych dokonać może jedynie osoba upoważniona do reprezentacji tych podmiotów. 3. Z chwilą utworzenia Konta Pracodawcy dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Pracodawcą a Operatorem w przedmiocie bezterminowego świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie. 4. Pracodawca może założyć i korzystać tylko z jednego Konta Pracodawcy w Serwisie. 5. Pracodawca może w dowolnym momencie usunąć Konto Pracodawcy i tym samym wypowiedzieć umowę z Operatorem korzystając z opcji „Usuń Konto” w Koncie Pracodawcy, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie korzystając z adresu e-mail powiązanego z Kontem Pracodawcy, na adres: pomoc@praca.net. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika nie wiąże się ze zwrotem przez Operatora należności za aktywowane w Serwisie usługi. 6. Pracodawca będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §4 ust. 3 umowy odstąpić od niej bez podania przyczyny. Sposób odstąpienia od umowy, wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Pracodawca może skorzystać, zawarte są w pouczeniu, które stanowi Załącznik II do Regulaminu. Jeżeli Ogłoszenie Użytkownika zostało już opublikowane, nie jest możliwe odstąpienie od Umowy w części dotyczącej tego Ogłoszenia, z uwagi na to, iż doszło już do wykonania usługi przez Operatora. Odstąpienie od Umowy, złożone przez Pracodawcę po opublikowaniu Ogłoszenia, oznacza usunięcie Konta Pracodawcy i wówczas ponowne opublikowanie Ogłoszenia przez Pracodawcę wymaga ponownego założenia Konta Pracodawcy. 7. Pracodawca korzystając z Konta Pracodawcy ma możliwość m.in.: a) publikowania Ogłoszeń, b) przeglądania złożonych przez Użytkowników aplikacji, c) edycji danych Konta Pracodawcy,
ver. 24.07.2019
d) sprawdzenia listy faktur VAT, e) edycji danych do faktur VAT, f) zmiany hasła do Konta Pracodawcy,
g) usunięcia Konta Pracodawcy. 8. Pracodawca ma możliwość resetu hasła do Konta Pracodawcy wybierając opcję „Zresetuj hasło” w panelu logowania. Po kliknięciu w link wysłany na powiązany z Kontem Pracodawcy adres e-mail, Pracodawca powinien wybrać nowe hasło, którego chce używać do logowania się do Konta Pracodawcy. 9. Pracodawca chcąc usunąć Konto Pracodawcy może skorzystać z jednego ze sposobów: a) Usunięcie Konta Pracodawcy po zalogowaniu - Pracodawca powinien zalogować się do swojego Konta Pracodawcy i wybrać zakładkę Ustawienia Konta, a następnie ponownie wpisać hasło i kliknąć opcję „Usuń Konto”. Ostatnim etapem jest kliknięcie w link potwierdzający usunięcie Konta Pracodawcy, wysłany we wiadomości na adres e-mail powiązany z Kontem Pracodawcy; b) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazanego w §4 ust. 5; c) Wysłanie do Operatora oświadczenia wskazane w §4 ust. 6. 10. Konto Pracodawcy zostaje usunięte natychmiast po kliknięciu przez Pracodawcę w link wskazany w §4 ust. 9 a). Operator ma 14 dni na usunięcie Konta Pracodawcy po otrzymaniu oświadczeń wskazanych w §4 ust. 5 lub ust. 6. Usunięcie Konta Pracodawcy wiąże się z usunięciem jego wszelkich składników, m.in opublikowanych przez Pracodawcę Ogłoszeń i dostępnych w Koncie Pracodawcy plików z fakturami VAT. §5
Publikowanie i edycja Ogłoszeń
1. Opublikowanie Ogłoszenia w Serwisie wymaga: 1) założenia Konta Pracodawcy, 2) uzupełnienia danych firmy, 3) umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe). 2. Ogłoszenie należy zamieścić we właściwej kategorii w Serwisie. 3. Ogłoszenie powinno dotyczyć wyłącznie Stanowiska będącego przedmiotem Ogłoszenia, powinno opisywać je jednoznacznie i kompletnie, nie może wprowadzać w błąd. 4. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Stanowiska. Jedno stanowisko w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. 5. Ogłoszenie zostanie opublikowane po pozytywnym zweryfikowaniu jego treści przez Operatora. Okres emisji Ogłoszenia rozpoczyna się z chwilą jego pozytywnego zweryfikowania przez Operatora. 6. W okresie emisji Ogłoszenia Pracodawca ma możliwość edytowania jego treści. 7. Ogłoszenie po zakończeniu okresu emisji lub, gdy Pracodawca zakończy je przed końcem okresu emisji, zostaje oznaczona w Koncie Pracodawcy jako zakończone i nie będzie dłużej widoczne. Pracodawca ma możliwość ponownego opublikowania zakończonego Ogłoszenia. 8. Poza wskazanymi do tego polami, Pracodawca nie może umieszczać w treści Ogłoszenia (w formie tekstowej oraz graficznej) jakichkolwiek informacji kontaktowych i informacji odsyłających do innych serwisów. 9. Wszelkie postanowienia dotyczące opłat związanych z korzystaniem z Serwisu znajdują się w Załączniku V Regulaminu.
ver. 24.07.2019
§6
Aplikacja mobilna 10. Niniejszy Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Aplikacji przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android lub iOS. 11. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: App Store (dla systemu iOS) lub Sklep Play (dla systemu Android). 12. Uruchamiając Aplikację po raz pierwszy, poprzez zaznaczenie wybranych pól „checkbox”, Użytkownik lub Pracodawca akceptuje niniejszy Regulamin. 13. Za pomocą Aplikacji można wyłącznie: a) logować się do Konta Pracodawcy lub Konta Użytkownika, b) przeglądać Ogłoszenia, c) dodawać nowe Ogłoszenia, d) zarządzać listą obserwowanych Ogłoszeń lub Pracodawców, e) edytować dane w Koncie, f) zmieniać ustawienia Konta, g) Zarządzać powiadomieniami. 14. Aplikacja i usługi świadczone w ramach Aplikacji są nieodpłatne. Korzystanie z Aplikacji może generować transfer danych z sieci komórkowych. Koszt transferu danych ponosi Użytkownik Aplikacji według taryf stosowanych przez swojego operatora sieci komórkowej. 15. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, Polityce Prywatności lub aktualizacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z Urządzenia Mobilnego.
§7
Odpowiedzialność 1. Pracodawca sam sporządza Ogłoszenie, a Operator nie ingeruje w jego formę i treść, z zastrzeżeniem postanowień szczególnych Regulaminu. 2. Zabrania się publikowania Ogłoszeń, które naruszają obowiązujące przepisy prawa.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez Pracodawcę Ogłoszenia. Pracodawca jest odpowiedzialny za treść udostępnionej informacji.
4. Wszelkie roszczenia dotyczące Ogłoszeń opublikowanych w Serwisie należy kierować do Pracodawców. Operator nie jest stroną lub organem rozstrzygającym spory powstałe pomiędzy Użytkownikiem a Pracodawcą. 5. Operator nie jest odpowiedzialny za: 1) działanie siły wyższej, 2) awarię urządzeń i systemów informatycznych na które nie ma wpływu, 3) treść korespondencji prowadzonej przez Użytkowników lub Pracodawców.
§8
Zawieszenie Konta 1. Jeżeli Użytkownik lub Pracodawca narusza postanowienia Regulaminu, to Operator ma prawo do zawieszenia Konta. Konto może zostać zawieszone jeżeli zawiera:
ver. 24.07.2019
a) dane kontaktowe lub odwołania do innych serwisów poza wyznaczonymi do tego polami, b) wulgaryzmy lub treści propagujące nienawiść, c) treści pornograficzne, d) treści naruszające prawa autorskie, e) treści godzące w dobre imię lub interesy Operatora lub Serwisu, f) treści niezgodne z prawem. 2. Użytkownik lub Pracodawca zostaje powiadomiony o zawieszeniu Konta wiadomością przesłaną na adres e-mail powiązany z Kontem. 3. Zawieszenie Konta powoduje, że wszystkie Ogłoszenia zawieszonego Pracodawcy są niewidoczne w Serwisie, a w Koncie wyłączono następujące funkcjonalności: 1) dodawanie nowych Ogłoszeń, 2) dokonywanie zakupów. 4. Pracodawca korzystając z zawieszonego Konta Pracodawcy jest uprawniony do: 1) edycji treści Ogłoszeń, 2) usuwania Ogłoszeń, 3) zmiany danych Konta i ustawień Konta. 5. Użytkownik korzystając z zawieszonego Konta Użytkownika jest uprawniony do zmiany danych Konta i ustawień Konta. 6. Użytkownik lub Pracodawca, który naprawił występujące w Koncie naruszenie, powinien kliknąć w dostępny w Koncie przycisk “Zweryfikuj Konto”. Po kliknięciu w przycisk, Operator w terminie do 7 dni zweryfikuje Konto i jeżeli weryfikacja będzie pomyślna, wtedy Konto zostanie przywrócone. 7. Jeżeli weryfikacja Konta nie przebiegnie pomyślnie, wtedy Operator poinformuje o tym Użytkownika lub Pracodawcę za pośrednictwem wiadomości przesłanej na powiązany z Kontem adres e-mail i wezwie do ponownej naprawy naruszenia.
§9
Polityka Prywatności
Serwis realizuje Politykę Prywatności na zasadach określonych w Załączniku III do Regulaminu. §10
Polityka prywatności plików ,,cookies”
Serwis realizuje Politykę Prywatności plików ,,cookies” na zasadach określonych w Załączniku IV do Regulaminu.
§11
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Operatora usługi Użytkownik lub Pracodawca może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia powodu reklamacji, a reklamacje związane z Ogłoszeniem - w terminie do 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia.
2. Reklamację można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@prawo.net lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora.
ver. 24.07.2019
3. Wymogiem formalnym niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest skorzystanie z formularza stanowiącego Załącznik VI Regulaminu lub sporządzenie reklamacji zawierającej w treści łącznie przynajmniej: a) imię i nazwisko Użytkownika lub Pracodawcy, b) adres e-mail Użytkownika lub Pracodawcy powiązany z Kontem, c) adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji, d) okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji, e) sprecyzowane żądanie.
4. Operator wzywa Użytkownika lub Pracodawcę do uzupełnienia braków formalnych, które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli w treści reklamacji nie wskazano informacji określonych w §11 ust. 3 Regulaminu. 5. Operator rozpoznaje prawidłowo złożoną i spełniającą wymogi formalne reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Operator powiadomi Użytkownika lub Pracodawcę o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na wskazany przez Użytkownika lub Pracodawcę adres e-mail.
§12
Postanowienia końcowe 1. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w Serwisie. Regulamin wysyłany jest do Użytkownika lub Pracodawcy po założeniu Konta na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail, oraz po każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail powiązany z Kontem. 2. Operator informuje o zmianie Regulaminu umieszczając informację w Serwisie. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym niż 7 dni od dnia umieszczenia informacji w Serwisie. Zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do Ogłoszeń opublikowanych i wyróżnionych przed wejściem w życie zmian Regulaminu. 3. Prawem właściwym dla umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem lub Pracodawcą, a Operatorem jest prawo polskie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Właściwymi sądami do rozpoznawania spraw związanych z zawartą przez strony umową są polskie sądy powszechne. 4. Użytkownicy lub Pracodawcy, którzy są konsumentami mogą skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Polubownym Sądem Konsumenckim w Zielonej Górze. Użytkownik lub Pracodawca może zapoznać się ze sposobem skorzystania z ww. pozasądowego trybu za pośrednictwem strony internetowej www.uokik.gov.pl. 5. Pytania dotyczące obsługi i funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres e-mail kontakt@prawo.net. Lista załączników I. Faktury w wersji elektronicznej II. Formularz odstąpienia od umowy III. Polityka prywatności IV. Polityka prywatności plików cookies V. Cennik VI. Formularz reklamacyjny
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK I REGULAMINU PRACA.NET Faktury w wersji elektronicznej 1. Pracodawca chcąc otrzymywać faktury zobowiązany jest do wprowadzenia niezbędnych danych w Koncie Pracodawcy. 2. Faktura jest wystawiana automatycznie po dokonaniu płatności. 3. Pracodawca ma dostęp do Faktur za pośrednictwem Konta Pracodawcy, w formacie PDF (Portable Document Format). Faktury wysyłane są do Pracodawcy w formacie PDF automatycznie po dokonaniu płatności, na powiązany z Kontem Pracodawcy adres e-mail. 4. Pracodawca zobowiązany jest do aktualizacji w Koncie Pracodawcy danych wskazanych w pkt. 1 Załącznika I, bez zbędnej zwłoki po ich każdej zmianie. 5. Faktury w Koncie Pracodawcy dostępne są na okres tożsamy z okresem funkcjonowania Serwisu. 6. Pracodawca akceptując Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie Faktur drogą elektroniczną.
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK II REGULAMINU PRACA.NET
………………………………
(Miejscowość, data)
Dane Użytkownika/Pracodawcy:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres)
Adresat:
POLMARKET.PL spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Ja ................................................ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy z dnia ………………… o świadczenie usług w ramach Serwisu PRACA.NET.
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenia Konta) Użytkownik lub Pracodawca będący konsumentem może od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W celu odstąpienia od umowy, wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail pomoc@praca.net, lub w formie listu tradycyjnego wysłanego na adres Operatora. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy Operator w pełni wykonał usługę tj. gdy opublikowano Ogłoszenie.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.
………………………………………..
(Podpis Użytkownika/Pracodawcy)
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK III REGULAMINU PRACA.NET
Polityka Prywatności
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego PRACA.NET.
Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników/Pracodawców Serwisu PRACA.NET.
INFORMACJE OGÓLNE:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://praca.net jest POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, zwana dalej „OPERATOREM”.
2. Inspektorem Ochrony Danych w POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze jest Ewa Hassa, kontakt poprzez e-mail: iod@polmarket.pl.
3. OPERATOR uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu internetowego PRACA.NET.
4. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników Serwisu poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Użytkownika na stronie internetowej https://praca.net, tj. adres e-mail oraz ustanowione przez Użytkownika hasło. Jeżeli Użytkownik rejestruje się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), wówczas OPERATOR zbiera także imię i nazwisko Użytkownika. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników Serwisu, np. imię, nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, adres zamieszkania, zdjęcie Użytkownika i/lub numer telefonu, OPERATOR otrzymuje od Użytkowników w związku z edycją danych Konta Użytkownika. Dane osobowe Użytkowników uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami.
5. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Użytkowników Serwisu, np. dane zawarte w CV Użytkownika, OPERATOR otrzymuje od Użytkowników w ramach edycji Moje CV.
6. OPERATOR uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pracodawców poprzez dobrowolne wypełnienie przez nich formularza podczas rejestracji Konta Pracodawcy na stronie internetowej https://praca.net, tj. adres e-mail oraz ustanowione przez Pracodawcę hasło. Jeżeli Pracodawca rejestruje się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), wówczas OPERATOR zbiera także imię i nazwisko, nazwę firmy Pracodawcy. Dodatkowe dane osobowe dotyczące Pracodawców, OPERATOR otrzymuje od Pracodawców w związku z edycją danych Konta Pracodawcy. Dane osobowe Pracodawców uzyskiwane są również w związku ze składanymi reklamacjami.
7. Dane osobowe Użytkowników/Pracodawców są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
ver. 24.07.2019
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
8. Korzystanie z Serwisu PRACA.NET możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Serwisu PRACA.NET.
CEL PRZETWARZANIA:
1. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez PRACA.NET w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://praca.net oraz powiązanymi z nią usługami i narzędziami wykorzystywanymi przez Użytkowników/Pracodawców do wykonywania czynności w ramach korzystania z Konta Użytkownika i Konta Pracodawcy.
2. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników/Pracodawców w celu zapewnienia funkcjonalności Serwisu zgodnie z jego Regulaminem, a w szczególności umożliwienie Użytkownikom i Pracodawcom zarejestrowania się w Serwisie, kontaktu z Serwisem oraz zapewnianie obsługi Konta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych.
3. OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Użytkowników w ramach aplikowania przez Użytkowników na Oferty Pracodawców, edycji danych Konta Użytkownika, tworzenia lub importowania (w tym z MojeCV.pl) portofolio lub CV, tworzenia listy obserwowanych Ofert, tworzenia listy obserwowanych Pracodawców, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta Użytkownika.
4. OPERATOR przetwarza dane osobowe pozyskane od Pracodawców w ramach publikowania Ofert, przeglądania przesłanych przez Użytkowników aplikacji, przeglądania bazy Użytkowników poszukujących Ofert, edycji danych Konta Pracodawcy, sprawdzenia listy faktur VAT, odpowiedzi na zapytania wysłane przez formularz kontaktowy, edycji danych Konta Pracodawcy.
5. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników także dla swoich celów marketingowych oraz w celu dopasowania ofert pracy, co oznacza w szczególności promowanie usług poprzez prezentowanie Użytkownikom dopasowanych do ich zainteresowań ofert oraz wszelkich komunikatów marketingowych dopasowanych do zainteresowań i preferencji Użytkownika. W tym celu OPERATOR dokonuje czynności profilowania. Profilowanie przez OPERATORA nie ma wpływu na prawa lub wolności Użytkowników.
6. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników/Pracodawców także w następujących celach:
a) przeprowadzania badań i analiz Serwisu PRACA.NET między innymi pod kątem funkcjonowania Serwisu, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
b) zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu internetowego PRACA.NET oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
c) obsługi reklamacji;
d) organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
e) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych.
7. W przypadku wyrażenia odrębnej, dobrowolnej i świadomej zgody na komunikację handlową drogą elektroniczną i/lub telefoniczną, OPERATOR będzie wykorzystywać adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkowników/Pracodawców, w celu przedstawienia im swojej aktualnej oferty handlowej.
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH:
1. OPERATOR przetwarza lub będzie przetwarzał następujące dane Użytkowników/Pracodawców za pośrednictwem Serwisu:
ver. 24.07.2019
a) Dane Konta Użytkownika i dane profilowe: utworzenie Konta przez Użytkownika może wymagać podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail oraz hasło. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Użytkownicy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: imię nazwisko, adres zamieszkani, numer telefonu, datę urodzenia, wykształcenie, dane zwarte w CV, zdjęcie umieszczone przez Użytkownika w Serwisie PRACA.NET.
b) Dane Konta Pracodawcy i dane profilowe: utworzenie Konta przez Pracodawcę może wymagać podania informacji identyfikujących Pracodawcę, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. jego adres e-mail oraz hasło. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Pracodawcy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może także inne dane, na przykład: nazwa firmy, NIP, imię nazwisko, adres siedziby, numer telefonu zdjęcie umieszczone przez Pracodawcę w Serwisie PRACA.NET.
c) Obsługa Użytkowników/Pracodawców: OPERATOR w ramach Serwisu PRACA.NET może gromadzić i w inny sposób przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Pracodawców kontaktujących się z działem obsługi Serwisu. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkowników/Pracodawców (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale także do zrealizowania jego prośby, rozpatrzenia reklamacji. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie. OPERATOR będzie także uprawniony do pozyskiwania innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Użytkownikami /Pracodawcami, np. informacji zwrotnych ze strony Użytkowników/Pracodawców. OPERATOR w ramach Serwisu PRACA.NET może gromadzić i przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Pracodawców w postaci adresu IP, informacji o urządzeniu, z którego Użytkowników/Pracodawców korzysta odwiedzając stronę internetową https://praca.net (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu), historii komunikacji z OPERATOREM.
d) Formularz kontaktowy: OPERATOR w ramach Serwisu PRACA.NET może gromadzić dane osobowe Użytkowników/Pracodawców kontaktujących się z PRACA.NET za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu PRACA.NET. Dane te są niezbędne do umożliwienia OPERATOROWI kontaktu z Użytkownikami/Pracodawcami w celach związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Serwisu PRACA.NET. Udostępniany formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z korzystaniem z Serwisu i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu Serwisu internetowego PRACA.NET. Z powodu obowiązujących przepisów prawa, które nakazują OPERATOROWI przeciwdziałanie różnym nieuczciwym praktykom i naruszeniom prawa, OPERATOR jest uprawniony do gromadzenia danych dotyczących komunikacji dokonywanej za pośrednictwem wspomnianego powyżej formularza kontaktowego dla realizacji tych celów. OPERATOR może także analizować i blokować za pomocą specjalnego oprogramowania wiadomości przesyłane pomiędzy Użytkownikami/Pracodawcami, poprzez wspomniany powyżej formularz kontaktowy, w szczególności, jeśli mają charakter spamu (niechcianych informacji reklamowych), zawierają niedozwolone treści (np. zachętę do dokonywania przestępstw) lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników/Pracodawców (np. mają na celu niezgodne z prawem uzyskanie hasła do Konta).
e) Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom/Pracodawcom albo gdy stanowi to uzasadniony interes OPERATORA lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników/Pracodawców), OPERATOR jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub Użytkowników/Pracodawców. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika/Pracodawcy wykorzystywane do dostępu do Serwisu PRACA.NET), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik/Pracodawca (umożliwia to poprawę np. jakość świadczonych przez OPERATORA usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane
ver. 24.07.2019
dotyczące urządzeń i korzystania z systemów, informacje o sposobie korzystania przez Użytkownika z Serwisu (jeżeli Użytkownik/Pracodawca wyrazi zgodę na pliki cookies).
f) Uzupełnianie pozyskanych danych: OPERATOR jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach/Pracodawcach, o dane uzyskane zgodnie z prawem od podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie zgody Użytkownika.
g) Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Użytkownika/Pracodawcy, okazjonalnie, w drodze ankiet przesyłanych Użytkownikom/Pracodawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio od OPERATORA, OPERATOR zbiera od Użytkowników/Pracodawców dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników/Pracodawców i dostosowywania oferty OPERATORA do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielenie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do OPERATORA są zawsze dobrowolne, a Użytkownik/Pracodawca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
h) Konkursy: Okazjonalnie OPERATOR może organizować konkursy. Dane osobowe Użytkowników/Pracodawców (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez PRACA.NET do sprawnego przeprowadzenia konkursu, np. do powiadomienia Użytkowników/Pracodawców o zwycięstwie.
i) Akcje promocyjne: Okazjonalnie OPERATOR może organizować akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników/Pracodawców, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych są przetwarzane przez OPERATORA zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik/Pracodawca w każdej chwili mogą zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.
2. Informacje zamieszczane przez Pracodawców w Ogłoszeniach nie pochodzą od OPERATORA i nie są przez OPERATORA inicjowane. Z tego powodu OPERATOR nie jest odpowiedzialny za informacje udostępniane w ramach Ogłoszeń. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko, które może wiązać się z takim upublicznieniem swoich danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. Takim ryzykiem może być na przykład możliwość zidentyfikowania Użytkownika przez inne osoby, utrata części prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do Serwisu PRACA.NET za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi OPERATOR nie posiada żadnej kontroli, np. Facebook Connect, OPERATOR pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania.
ver. 24.07.2019
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
1. Okres przez jaki OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników jest zależny od celu przetwarzania:
a) rejestracja w Serwisie PRACA.NET – przez okres, w którym Użytkownik/Pracodawca jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z Serwisu. Po tym okresie OPERATOR będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników/Pracodawców w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Użytkowników;
b) dane osobowe Użytkowników/Pracodawców przechowujemy przez okres posiadania Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności oraz innych usług zgodnie z Regulaminem Serwisu, jak również do celów marketingowych. Po usunięciu Konta dane osobowe zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane OPERATOR będzie przechowywać jeszcze przez okres 3 lat od usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług OPERATORA);
c) udzielanie odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych Użytkowników /Pracodawców Serwisu – do czasu wypisania się z Serwisu. Dla Użytkowników/Pracodawców, którzy nie dokonali rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
d) pozyskane dane o sposobie korzystania przez Użytkowników/Pracodawców z Serwisu PRACA.NET (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres pozostawania Użytkownikiem OPERATORA – do czasu wycofania zgody, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. OPERATOR przekazuje dane osobowe Użytkowników/Pracodawców jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które Użytkownik/Pracodawca zamówił. Dane osobowe Użytkowników/Pracodawców OPERATOR może przekazać następującym zaufanym partnerom:
a) firmom świadczącym usługi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego;
b) podmiotom świadczącym dla OPERATORA usługi księgowe - w celu rozliczenia dokonywanych transakcji.
2. Dla każdego z tych celów przekazywane są jedynie te dane, które są niezbędne dla jego osiągnięcia. W celu maksymalnego zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników OPERATORA tam, gdzie to możliwe, stosuje narzędzia anonimizacji lub pseudonimizacji. W przypadku realizacji transakcji płatniczych, dane osobowe Użytkowników/Pracodawców niezbędne dla zrealizowania płatności, są udostępniane podmiotom pośredniczącym w realizacji płatności, w tym poprzez:
a) system płatności Przelewy24.
3. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą udzieloną przez Użytkownika OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez PRACA.NET. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
4. OPERATOR nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników/ Pracodawców bez zgody zainteresowanych Użytkowników/Pracodawców, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a) OPERATOR może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby OPERATORA), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz zasadom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności;
b) OPERATOR może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym OPERATORA w walce z oszustwami i nadużyciami u OPERATORA, w tym w
ver. 24.07.2019
związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu PRACA.NET.
5. W ramach przyjętej Polityki Prywatności OPERATOR zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników/Pracodawców. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników/Pracodawców mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach PRACA.NET.
6. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na platformie PRACA.NET robotom internetowym, OPERATOR może ujawnić ostatni adres IP Użytkownika/Pracodawcy.
7. OPERATOR może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników/Pracodawców) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników/Pracodawców, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez OPERATORA.
8. OPERATOR udostępnia dane osobowe Użytkowników Pracodawcom korzystającym z Serwisu. Pracodawcy, którym OPERATOR udostępnił dane osobowe Użytkownika samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych, nie podlegając w tym zakresie poleceniom OPERATORA. W związku z tym OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
9. OPERATOR nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników/Pracodawców ani nie udostępnia ich komercyjnie podmiotom trzecim.
10. Klikając w linki zamieszczone na platformie PRACA.NET Użytkownik/Pracodawca mogą zostać przekierowani do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż OPERATOR i tym samym znajdującą się poza jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą OPERATORA, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.
SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
1. OPERATOR przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z RODO.
2. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników OPERATORA kieruje się następującymi regułami:
a) Regułą adekwatności: Przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne dla
osiągnięcia danego celu przetwarzania;
b) Regułą transparentności: Użytkownik/Pracodawca ma prawo mieć pełną wiedzę o tym, co dzieje się z jego danymi osobowymi;
c) Regułą prawidłowości: OPERATOR czyni starania, aby dane osobowe Użytkowników i Pracodawców przetwarzane w Serwisie były aktualne i zgodne z prawdą. Jeżeli Użytkownik/Pracodawca stwierdzi, że jego dane osobowe nie zostały przez OPERATORA zaktualizowane lub są błędne, proszony jest o kontakt z OPERATOREM;
d) Regułą integralności i poufności: OPERATOR stosuje niezbędne środki zabezpieczające poufność i integralność danych osobowych. Zabezpieczenia obejmują środki fizyczne i technologiczne ograniczające dostęp do danych osobowych oraz zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą;
e) Regułą rozliczalności: OPERATOR dąży w swoich działaniach do umożliwienia rozliczenia się z każdego działania dokonanego na danych osobowych.
RODZAJE ZBIERANYCH ZGÓD
1. OPERATOR zbiera od Użytkowników/Pracodawców następujące zgody:
a) zgoda na komunikowanie się drogą elektroniczną i/lub telefoniczną w celach handlowych/marketingowych – obejmuje informowanie o nowościach produktowych,
ver. 24.07.2019
ofertach, przecenach, akcjach promocyjnych. Tę zgodę można wyrazić w ramach jednego z formularzy znajdujących się na stronie internetowej https://praca.net lub podczas Rejestracji do Konta;
b) inne zgody na otrzymywanie Newsletter i komunikację telemarketingową – w ramach realizowanych akcji promocyjnych.
2. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie uzależnia możliwości korzystania przez Użytkownika/Pracodawcę z Serwisu PRACA.NET.
3. Każda osoba, która wyraziła zgodę, ma prawo wycofać ją w dowolnej chwili pisząc e-maila na adres iod@polmarket.pl lub listownie na adres: POLMARKET.PL ul. Poznańska 20B, 65-137 Zielone Góra, z dopiskiem „Dane osobowe”.
4. OPERATOR informuje, że podejmie starania, aby działania związane z wycofaniem zgody odbyły się bez zbędnej zwłoki, ale w żadnym przypadku nie trwały dłużej niż jeden miesiąc. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
1. Użytkownik/Pracodawca może realizować w stosunku do OPERATORA niżej wymienione prawa do ochrony danych osobowych, które wynikają z RODO:
1) Prawo do informacji: W sposób przejrzysty, przy użyciu prostego i zwięzłego języka OPERATOR poinformuje Użytkownika/Pracodawcę o:
• • celach oraz podstawie prawnej przetwarza jego danych osobowych;
• • okresie przetwarzania jego danych osobowych;
• • możliwości profilowania oraz zgłoszenia sprzeciwu;
• • przysługujących mu prawach: tj. prawie dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawie do sprostowania, usunięcia danych, prawie do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2) Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych: Użytkownik/Pracodawca może wystąpić z prośbą, aby OPERATOR wyeksportował z baz danych informacje o danych osobowych Użytkownika/Pracodawcy. Użytkownik i Pracodawca mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, które przetwarza OPERATOR.
W każdej chwili Użytkownik/Pracodawca może pobrać kopię swoich danych osobowych. Jeśli Użytkownik/Pracodawca zdecydują się napisać do OPERATORA, dla celów bezpieczeństwa przejdzie weryfikację i jeśli zakończy się ona pozytywnie, OPERATOR prześle Użytkownikowi/Pracodawcy kopię jego danych osobowych, zachowując adekwatne środki bezpieczeństwa.
3) Prawo do poprawiania danych: W przypadku powzięcia przez Użytkownika/ Pracodawcę informacji, że przetwarzane przez OPERATORA dane są nieprawidłowe, Użytkownik/Pracodawca ma prawo poprosić o ich poprawienie, a OPERATOR będzie zobowiązany to zrobić, po przeprowadzeniu weryfikacji prawdziwości tych danych;
4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Jeżeli pomimo zastosowania się przez OPERATORA do reguły adekwatności, Użytkownik/Pracodawca uzna, że OPERATOR przetwarza zbyt wiele danych, ma prawo zażądać, aby OPERATOR ograniczył ten zakres przetwarzania. Na prośbę Użytkownika/Pracodawcę OPERATOR ograniczy przetwarzanie danych tylko do ich przechowywania. OPERATOR przestanie wtedy wykonywać inne czynności składające się na przetwarzanie danych, np. ich udostępnianie. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład ktoś nieprawnie wykorzystał dane Użytkownika/Pracodawcy do rejestracji konta Użytkownika/Pracodawcy, a Użytkownik/Pracodawca będzie ich potrzebować, aby wyjaśnić tę sytuację (w tym przypadku w kontaktach z organami ścigania);
5) Prawo do żądania usunięcia danych: Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym, oznacza prawo Użytkownika/Pracodawcy do żądania, aby OPERATOR usunął z systemów bazodanowych oraz z dokumentacji wszelkie informacje zawierające dane osobowe Użytkownika/Pracodawcy. Nie będzie można tego jednak uczynić, jeżeli na
ver. 24.07.2019
podstawie przepisów prawa będzie istniał obowiązek przetwarzania tych danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). W każdym przypadku OPERATOR usunie jednak dane osobowe w możliwie najpełniejszym zakresie, a tam, gdzie nie jest to możliwe zapewni ich pseudonimizację, dzięki czemu dane Użytkownika/Pracodawcy, które muszą zostać zachowane, będą dostępne wyłącznie dla bardzo ograniczonego kręgu osób. Użytkownik/Pracodawca ma prawo zażądać od OPERATORA usunięcia jego danych. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że OPERATOR jest zobowiązany prawnie, aby dalej przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Pracodawcę, poinformuje Użytkownika/Pracodawcę o tym.
6) Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych: Użytkownik/Pracodawca może poprosić OPERATORA, aby wyeksportował dane, które podał w toku wszystkich kontaktów, do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych. Na prośbę Użytkownika/Pracodawcy w ciągu miesiąca otrzyma on od OPERATORA plik z danymi w powszechnie używanym formacie .csv. W ramach tego prawa Użytkownik/Pracodawca może także wskazać podmiot, któremu OPERATOR ma przesłać jego dane osobowe. Jeśli Użytkownik /Pracodawca chcą pobrać swoje dane z Serwisu, mogą to zrobić poprzez bezpośredni kontakt z OPERATOREM na adres e-mail: iod@polmarket.pl
7) Prawo do sprzeciwu odnośnie profilowania danych: Użytkownik powinien powiadomić Operatora o tym fakcie na adres e-mail: iod@polmarket.pl oraz wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookie.
2. Niektóre podmioty zewnętrzne, które świadczą swoje usługi w Serwisie PRACA.NET umożliwiają Użytkownikom/Pracodawcom na dokonanie wyboru co do wycofania zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika/Pracodawcy.
3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików cookies w systemie Użytkownika/Pracodawcy.
Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.
4. Jeżeli Użytkownik/Pracodawca uznają, że OPERATOR w jakikolwiek sposób naruszył reguły przetwarzania ich danych osobowych to mają prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach wykonania tego uprawnienia Użytkownik/Pracodawca powinien podać pełny opis sytuacji wraz ze wskazaniem jakie działanie uznaje za naruszające jego prawa lub wolności.
5. Realizacja praw Użytkownika/Pracodawcy jest co do zasady bezpłatna. Użytkownik/Pracodawca nie będą musieli wnosić opłaty za realizację prawa dostępu do swoich danych osobowych (lub za realizację jakichkolwiek innych praw). OPERATOR może jednak pobrać opłatę w rozsądnej wysokości, jeśli żądanie Użytkownika/Pracodawcy jest w oczywisty sposób nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ich ustawiczny charakter. W takich przypadkach OPERATOR może również odmówić spełnienia żądania Użytkownika/Pracodawcy.
6. OPERATOR dokłada starań, aby odpowiedzieć na wszystkie prawnie uzasadnione żądania w ciągu jednego miesiąca. Jeśli żądanie Użytkownika/Pracodawcy jest szczególnie skomplikowane lub Użytkownik/Pracodawca złożył kilka żądań ich rozpoznanie może zająć więcej czasu, niż miesiąc. W takim wypadku OPERATOR poinformuje Użytkownika/Pracodawcę o wydłużeniu terminu i zapewni bieżące informacje dotyczące realizacji żądania Użytkownika/Pracodawcy.
BEZPIECZEŃSTWO
1. Wszystkie zbierane przez OPERATORA dane chronione są przy użyciu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z OPERATOREM, zaufani partnerzy oraz zewnętrzni
ver. 24.07.2019
usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi osobowymi zgodnie z przyjętymi przez OPERATORA wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
2. Wszystkie informacje, które otrzymujemy na temat Użytkowników/Pracodawców, OPERATOR przechowuje na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. OPERATOR wdrożył także odpowiednie oraz niezbędne środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników/Pracodawców.
3. OPERATOR stale ocenia stopień bezpieczeństwa w ramach swojej sieci oraz monitoruje wewnętrzne regulacje i procedury zaprojektowane po to, by chronić dane osobowe Użytkowników/Pracodawców przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, dostępem lub ujawnieniem.
4. OPERATOR identyfikuje możliwe do przewidzenia ryzyka dla bezpieczeństwa sieci oraz minimalizuje zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym przez dokonywanie oceny ryzyka i regularne testy.
5. Usługi świadczone przez OPERATORA nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia i OPERATOR świadomie nie pozyskuje informacji na ich temat. Jeśli OPERATOR stwierdzi, że osoba poniżej 16 roku życia dostarczyła swoje dane osobowe, natychmiast je usunie.
ZMIANA POSTANOWIEŃ
1. Polityka Prywatności może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.
2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://praca.net, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników/Pracodawców za pośrednictwem
wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.
3. Jeśli Użytkownik/Pracodawca nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK IV REGULAMINU PRACA.NET
Polityka Prywatności plików cookies
Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Serwisu internetowego PRACA.NET.
Serwis PRACA.NET nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
INFORMACJE OGÓLNE
1. Polityka plików cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika poprzez stronę internetową https://praca.net prowadzoną przez POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, zwaną dalej „OPERATOREM”,
2. Definicje:
a) Administrator - oznacza firmę POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Poznańskiej 20B, 65-137 Zielona Góra, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742570,NIP: 9731059426, REGON 380872518, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika.
b) Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
c) Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
d) Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
e) Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy działającą w domenie https://praca.net;
f) Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
g) Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Serwisu PRACA.NET i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie zezwalają na umieszczanie plików cookies na takim Urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o Użytkowniku. W ustawieniach przeglądarki internetowej zgoda wyrażona na korzystanie z plików cookies może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana. Wycofanie zgody nie wpływa
ver. 24.07.2019
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Wobec Użytkownika korzystającego ze strony internetowej https://praca.net, Serwis stosuje pliki cookies umożliwiające identyfikację przeglądarki lub urządzenia Użytkownika. Pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych. Niektóre jednak informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dane te są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
1. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do każdego Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje trzy typy plików cookies:
a) Cookies sesyjne (session cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Otrzymane informacje dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie;
b) Cookies stałe (persistent cookies): są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
c) Cookies reklamowe – pomagają dostarczać Użytkownikowi odpowiednie reklamy oraz umożliwiają badanie efektywności kampanii marketingowych reklamodawców poprzez analizowanie tego, w jaki sposób Użytkownik reaguje na kierowaną do niego reklamę.
d) Cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z Serwisem. Ten rodzaj cookies pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów Użytkowników.
3. Dodatkowo, w Serwisie wykorzystywane są także sygnalizatory www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”), używane razem z plikami cookies do identyfikacji Użytkowników oraz ich zachowania.
4. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub aplikacji, w tym stron lub aplikacji partnerów biznesowych Serwisu. Strony internetowe innych podmiotów
ver. 24.07.2019
również mogą wykorzystywać pliki cookies. OPERATOR nie ma wpływu na strony internetowe podmiotów trzecich i nie jest odpowiedzialni za pliki cookies, które zbierają lub do których mają dostęp. Klikając na odnośnik lub aplikację, należy pamiętać, że każda z nich ma własną politykę cookies. Z tego powodu prosimy, aby przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji Użytkownik zapoznał się z ich politykami cookies.
CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES
1. Administrator wykorzystuje pliki cookies Administratora w następujących celach: 1.1. Konfiguracji serwisu:
a) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze strony internetowej Serwisu;
b) rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
d) zapamiętanie historii odwiedzonych stron w Serwisie w celu rekomendacji treści;
e) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. 2.2. Uwierzytelniania użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w tym Serwisie:
a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacja i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Serwis. 4.3. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności strony internetowej:
a) dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowej Serwisu. 4.4. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika:
a) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5.5. Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
a) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 6.6. Świadczenia usług reklamowych:
a) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam, usług i produktów firm trzecich. 7.7. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
ver. 24.07.2019
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies zewnętrzne w następujących celach:
a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
1. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
b) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
1. Google AdWords [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
c) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
1. plus.google.com - [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA];
2. Facebook.com - [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii];
3. Za pomocą plików cookies i Google Analytics stosowanej na stronie internetowej https://praca.net możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkownika (profilowanie). Analiza zachowań w Serwisie umożliwia zrozumienie zwyczajów i oczekiwań Użytkownika oraz dostosowanie ich do potrzeb i zainteresowań Użytkownika. Dzięki temu możliwe jest nie tylko prezentowanie Użytkownikowi reklam dopasowanych do ich preferencji, ale również tworzenie i prezentowanie Użytkownikowi dostosowanych do niego ofert czy rabatów niedostępnych dla innych osób.
4. Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać pliki cookies oraz narzędzia software development kits (SDKs) lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat wizyty Użytkownika w Serwisie. Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na urządzeniu Użytkownika:
a) Dostawcy usług analitycznych: Współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych takimi jak: Google Analytics oraz Facebook Analytics, którym umożliwiamy wykorzystywanie cookies, SDKs i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego jak Google i Facebook wykorzystują dane Użytkowników, dostępne jest pod linkiem:
https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/
https://www.facebook.com/about/privacy/update
b) Partnerzy reklamowi:
Partnerami reklamowi są:
1. Portal Ereklama
2. AdAwards
3. Google (Google Adsense)
i mogą oni używać cookies reklamowych w celu wyświetlania reklam, które ich zdaniem będą dla Użytkownika najbardziej interesujące oraz w celu mierzenia efektywności takich reklam w Serwisie;
c) Wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich: Serwis wykorzystuje także wtyczki („plug-ins”) podmiotów trzecich w formie przycisków Udostępnij w serwisie Facebook, Twitter i Whatsapp. Za pomocą tego przycisku można udostępnić Ogłoszenia w serwisach podmiotów trzecich, pod warunkiem, że Użytkownik jest zalogowany w tych serwisach. Podmioty trzecie mogą być w stanie połączyć aktywność Użytkownika w Serwisie z kontem, które posiada w ich portalach. Dlatego należy przed kliknięciem w przycisk Udostępnij uważnie zapoznać się z politykami prywatności podmiotów trzecich.
ver. 24.07.2019
MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień dotyczące plików cookies Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.
3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
4. Należy pamiętać, że rezygnacja z plików cookies będzie dotyczyła wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.
5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa:
a) Mozilla Firefox - https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
b) Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
c) Microsoft IE / EDGE - https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Opera - https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
ZMIANA POSTANOWIEŃ
1. Polityka Prywatności plików cookies może być przez OPERATORA zmieniana lub aktualizowana.
2. Wszelkie zmiany zostaną zamieszczone na stronie internetowej https://praca.net, a dodatkowo OPERATOR poinformuje Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Serwisu.
3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na dokonane przez OPERATORA zmiany, może dokonać zamknięcia swojego konta wchodząc w jego ustawienia i wybierając opcję zamknięcia konta.
DANE KONTAKTOWE
Pytania dotyczące zakresu Polityki plików cookies należy kierować za pomocą kontaktu mailowego pod adresem iod@polmarket.pl.
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK V REGULAMINU PRACA.NET
Cennik
§1
Publikowanie Ogłoszeń
1. Publikowanie Ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne do 31.10.2019 r.
2. Ogłoszenia opublikowanie do 31.10.2019 r. będą bezpłatnie widoczne w Serwisie do momentu zakończenia ich okresu emisji. Okres emisji jednego Ogłoszenia wynosi 30 dni.
3. Od 1.11.2019 r. Pracodawca będzie mógł opublikować Ogłoszenia wyłącznie odpłatnie kupując jeden z Pakietów:
a) START,
b) STANDARD,
c) PREMIUM,
d) PREMIUM +. 4. Zakup każdego z Pakietów umożliwia Pracodawcy, w okresie trwania tego Pakietu, dostęp do bazy Użytkowników poszukujących Ogłoszeń. 5. Usunięcie Ogłoszenia lub anulowanie Pakietu przed zakończeniem okresu emisji powoduje brak możliwości wznowienia i ponownego użycia Pakietu w zakresie w jakim został już wykorzystany.
§2
Pakiety Wyróżnień 1. Użytkownik ma możliwość promowania Ogłoszenia za pomocą Wyróżnienia, które polega na umieszczeniu Ogłoszenia na górze listy Ogłoszeń w kategorii, w której się znajduje. 2. Użytkownik ma możliwość wybrania opcji Wyróżnienia, gdy Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie. 3. Okres trwania wyróżnienia Ogłoszenia rozpoczyna się z momentem aktywowania Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień i trwa do momentu zakończenia emisji Ogłoszenia. 4. Usunięcie Ogłoszenia lub anulowanie Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień przed zakończeniem okresu emisji powoduje brak możliwości wznowienia i ponownego wyróżnienia usuniętego lub zakończonego Ogłoszenia w ramach tego samego Wyróżnienia lub Pakietu Wyróżnień. 5. Operator przewiduje możliwość odpłatnego skorzystania z następujących Pakietów Wyróżnień: 1) 1 Wyróżnienie - 20,00 zł brutto, 2) 3 Wyróżnienia - 50,00 zł brutto, 3) 6 Wyróżnień - 80,00 zł brutto. Nazwa pakietu START STANDARD PREMIUM PREMIUM + Czas trwania pakietu
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy Kwota brutto za cały pakiet
19,90 zł
54,90 zł
99,90 zł
179,90 zł Ilość Ogłoszeń
1 Ogłoszenie
3 Ogłoszenia
6 Ogłoszeń
12 Ogłoszeń
ver. 24.07.2019
ZAŁĄCZNIK VI REGULAMINU PRACA.NET
………………………………
(Miejscowość, data)
Dane Użytkownika/Pracodawcy:
…………………………………..
(Imię, nazwisko)
…………………………………..
…………………………………..
(Adres)
Adresat:
POLMARKET.PL spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Poznańska 20b
65-137 Zielona Góra
FORMULARZ REKLAMACYJNY
Składam reklamację w związku z korzystaniem z Serwisu PRACA.NET. Adres e-mail powiązany z Kontem: ……………………………………………......................... Adres URL Ogłoszenia lub inna treść umożliwiająca rozpoznanie przedmiotu reklamacji: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji: ……………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sprecyzowane żądanie: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Serwisu i niniejszego formularza.
………………………………………..
(Podpis Użytkownika/Pracodawcy)