Poszukujesz pracy?

Full Stack Developer

Zielona Góra | lubuskie

numer oferty: 30

Full Stack Developer - POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa - Zielona Góra
                | lubuskie

Full Stack Developer w firmie POLMARKET.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Umowa o pracę | Etat

Do młodego i kreatywnego zespołu poszukiwany Full Stack Developer

Zakres obowiązków

- opracowanie projektu od koncepcji do gotowej strony
- stworzenie architektury strony (front i back-end) oraz aplikacji back-end
- współpraca z grafikami przy funkcjonalnoś ciach strony
- zarządzanie bazą danych
- zapewnienie optymalizacji platformy dla urządzeń mobilnych
- optymalizacja szybkości reakcji aplikacji
- zdefiniowanie i zapewnienie spełniania oczekiwań technicznych oraz użytkowników
- zaprojektowanie i rozwijanie API oraz integracji między systemami

Wymagania

- masz wykształcenie wyższe, inżynierskie
- posiadasz minimum 3 lata doświadczenia w projektach cyfrowych
- znasz język angielski w mowie i piśmie
- doskonale znasz języki front-endowe HTML, CSS i JavaScript
- doskonale znasz języki back-endowe Java, PHP
- posiadasz umiejętność korzystania z Trello, Jira i platformy Google Cloud
- znasz frameworki i biblioteki JS, takie jak Angular, React, jQuery i Express
- potrafisz korzystania z technologii baz danych MySQL, MongoDB

Co oferujemy

-zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
-interesującą, pełną wyzwań pracę w zgranym, pełnym pasji zespole,
-możliwość zdobycia rozległego doświadczenia i rozwoju zawodowego,
-pracę przy projektach o dużej skali.

CV proszę przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ.


Klauzula informacyjna - rekrutacja
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r., Nr 119) – dalej ,,RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Fiałkowski Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Poznańskiej 20b, 65-137 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000228990, NIP: 9730672604, dalej jako ,,Administrator danych”.
Kontakt z Administratorem danych możliwy jest w następujący sposób:
a) listownie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Fiałkowski Spółka Jawna
ul. Poznańska 20b, 65-137 Zielona Góra;
b) przez e-mail: info@fialkowski.pl;
c) telefonicznie: 68-320-12-44;
d) w siedzibie Administratora danych.
2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: iod@fialkowski.pl.
3. Administrator danych żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
4) wykształcenie;
5) kwalifikacje zawodowe;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Administrator danych może żądać podania danych osobowych, o których mowa w pkt
4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
4. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy - art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 917) oraz przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2369) będą przetwarzane w celu:
a) przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy;
b) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Administrator danych, na podstawie wyrażonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie - na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
4. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym
z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym
prowadzonym przez Administratora danych. Podanie innych danych jest dobrowolne.
5. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. doradztwo w zakresie rekrutacji, doradztwo prawne oraz podmioty świadczące usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane:
a) w odniesieniu do bieżącej rekrutacji - dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji;
b) w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 12 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, prawo do usunięcia danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych
(gdy podstawą jest zgoda, a dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Administratora danych.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru Gospodarczego /organizacji międzynarodowej.
10. Administrator danych nie będzie stosował wobec osoby, której dane dotyczą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

samochody pl